ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นางสาวแก้วตา พิมพ์พงษ์653/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นางสาววิชนีย์ ทศศะ655/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางสาวกัลยา สิงห์656/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นางสาวนรินภร โพธิ์สุ659/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นายประหยัด ตีเฟื้อย665/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นางสาวสุดาพร ชาดีกรณ์667/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นางสาวศิรินทรา คงเหลา668/2560พิมพ์เกียรติบัตร
8.นางภัชรา สุทธิบุตร886/2560พิมพ์เกียรติบัตร
9.นางสาวกมลวรรณ จังตระกูล1004/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน