ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธ์ุ489/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นายวินัย จันทร์ดาประดิษฐ์512/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นายอภิวัฒน์ บุญนิธิภัทร514/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นางสาวสุภาพร ทีสุกะ515/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นางสาวเรวดี นนท์เหล่าพล516/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นางสาวกมลรัตน์ พรหมสาขา ณ สกลนคร520/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นางสาวอัจฉราพรรณ มูลโคตร521/2560พิมพ์เกียรติบัตร
8.นางธนาภา ภัทรวิไล522/2560พิมพ์เกียรติบัตร
9.นางสาวศรัญญา ปาสานะโก525/2560พิมพ์เกียรติบัตร
10.นางจารุวรรณ กิติศรีวรพันธุ์526/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน