ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นางสาวศุภผล ไชยพันธุ์965/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นายโกแมน คัดทะจันทร์966/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นายขรรค์ชัย อุปสุ1110/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นายสุจิน บุตรโคษา1111/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นายเสกสรรค์ พินยงค์1112/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นายมนต์ชัย พันนาดี1113/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นางพรรณราย กิติศรีวรพันธุ์1114/2560พิมพ์เกียรติบัตร
8.นางสาวบุศรินทร์ มะสุใส1115/2560พิมพ์เกียรติบัตร
9.นางอรสา พันธ์แจ่ม1116/2560พิมพ์เกียรติบัตร
10.นางสาวปิยฉัตร กงภูเวทย์1117/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน