ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นางเพ็ญศรี ศรีสุนารถ548/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นางอัมพวรรณ์ เดชเถร549/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางสาวอาทิพร โมสืบแสน551/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน