ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นายสุวรรณ สุริยา862/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นายยุทธศักดิ์ วิชานนท์863/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นายปรัชญา ดงงาม866/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นางสาวอัจฉรารัตน์ โพธิ์พยัคฆ์867/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นางจิตติมา นนท์นภา868/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นางนภาพร ทองยศ869/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นางปริศนา ยอดสะเทิน870/2560พิมพ์เกียรติบัตร
8.นางจิรวดี ปิตุรงคพิทักษ์871/2560พิมพ์เกียรติบัตร
9.นางสาวสุุนิสา ปาติสัตย์872/2560พิมพ์เกียรติบัตร
10.นางอัจฉรา ฤทธิราช873/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน