ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นางประภาศรี สืทาสี508/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นายวีรศักดิ์ กันดุลย์511/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นายวุฒิพงษ์ ทะสุนทร518/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นายวุฒิพงษ์ ทะสุนทร519/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน