ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นายสุปัน ภูน้ำใส506/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นายสอน ศรีหวัง731/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางสาวอัจฉราภรณ์ ศรีหวัง737/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นางอรวรรณ สุขศรี738/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นางสมพร สีทองเขียว739/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นายเจตจันทร์ ภูเฮืองแก้ว740/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นางกุหลาบ ภูครองตา741/2560พิมพ์เกียรติบัตร
8.นางอนงค์ หมื่นสา742/2560พิมพ์เกียรติบัตร
9.นางพรนิภา ซาเกิม743/2560พิมพ์เกียรติบัตร
10.นายมนตรี นันไชย744/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน