ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นางเพ็ญศรี กองเกิด713/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นางวารภรณ์ นิกรมิตร714/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางบัวเรือง บุบไชยา715/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นางสาวพิมพ์ชนก เนื่องทะบาล716/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นางสาวภรทิพย์ วันเหิม717/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นางอุไรวรรณ ผิวพรรณ718/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นางสาวนิติยา บุญพูล719/2560พิมพ์เกียรติบัตร
8.นางสาวนิทราวรรณ สายละคำ720/2560พิมพ์เกียรติบัตร
9.นางสุจิตรา แสนสร้อย721/2560พิมพ์เกียรติบัตร
10. 722/2560พิมพ์เกียรติบัตร
11.นายปริญญา มะลัย723/2560พิมพ์เกียรติบัตร
12.นางวราภรณ์ นิกรมิตร724/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน