ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นายฟิสิกส์ เรืองแสง748/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นายพงศกร ทองจันทร์751/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นายณรงศักดิ์ ทันแล้ว755/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นางนภาพร ศรีทัดจันทา756/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นางลัดดาวัน แพะขุนทด757/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นางวิมล สิมมา758/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นางสมจิต วิชากูล760/2560พิมพ์เกียรติบัตร
8.นางสาวหทัยรัตน์ โคตรชมภู761/2560พิมพ์เกียรติบัตร
9.นางสาวพนิดา วงศ์ไชยา762/2560พิมพ์เกียรติบัตร
10.นางสาวแรมจันทร์ พรมเลา763/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน