ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นางปริญญา เวียงอินทร์764/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นางจันธิมา วงศ์หาจักร765/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นายอารมณ์ ศรีแสง766/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นางเจษราภรณ์ งามลุน767/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นางเทียรทอง คำใบ768/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นางสาวทัศนีย์พร นามมัน769/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นางสาวโยภา ศรีงาม770/2560พิมพ์เกียรติบัตร
8.นางบังอร ศรีเทศ771/2560พิมพ์เกียรติบัตร
9.นางสาวภัทราวดี ศรีแสง772/2560พิมพ์เกียรติบัตร
10.นางนงลักษณ์ โสภิณ773/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน