ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นายสายันต์ เชิญชม483/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นายประจักษ์ บุตรดี484/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นายวรรณชัย พิมพ์โพธิ์พันธ์485/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน