ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นางมยุรี เพ็งสิงห์844/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นางสาวมะลิ จันทร์ศรี845/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางเสงี่ยม โคตะมี846/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นางสำเร็จ ทิพรักษ์847/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นางสาวบัวลัย ลาวัลย์848/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นายสมศักดิ์ เพ็งสิงห์849/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นางวันวิสา กองแก้ว850/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน