ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นายธวัชชัย ธรรมขันธ์12/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นายไกรสร พิมพ์ประชา13/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางอรุณ ศรีภักดี14/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นางเกศลักษณ์ อภัยภักดิ์15/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นางสาวขวัญใจ วงศ์สุวรรณ16/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นางภัทราวดี แก้วจันทร์17/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน