ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นายวัฒนา ช่วยแสง1053/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นางฐิญตา คำภูแก้ว1054/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางจุลัยวรรณ์ ทัศพงษ์1055/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นางสาวทัศนีย์ภรณ์ รัตนอ่อน1056/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นางสาวกาญจนา แม่นยำ1057/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นายเจตภมร อุทัยพรม1058/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นายเริงเดช สุทธิอาจ1059/2560พิมพ์เกียรติบัตร
8.นางมยุรี นามบุญมี1060/2560พิมพ์เกียรติบัตร
9.นางอัมพรพรรณ ทิพยเลิศ1061/2560พิมพ์เกียรติบัตร
10.นางสาวพรรณพร คะนานทอง1062/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน