ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นายประภัทร์ กุดหอม490/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นายประทวน ครุฑนอก745/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นายวีระชัย ชินจักร746/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นายสุรสิทธิ์ ไกยฝ่าย747/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นางสาวอุมรินทร์ โปทาหลี749/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นางสาวจุรีย์รัตน์ สิงห์สมบัติ750/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นายปนิวัตร เส้นเกษ752/2560พิมพ์เกียรติบัตร
8.นายรินทอง แดงโชติ753/2560พิมพ์เกียรติบัตร
9.นายพูนผล แนวหล้า754/2560พิมพ์เกียรติบัตร
10.นางสาวนงลักษณ์ ชาญนรา759/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน