ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1. นางนาถฤดี หลักทอง528/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.ว่าที่. ร.ต.วัชรินทร์ ยศตะโคตร876/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางขันแก้ว เกตุรักษ์877/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นายสราวุธ วิเชียรลม878/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นายวีระศักดิ์ ฝากงคำ879/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นางนิรมล กลยาณีย์880/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นายเอกชัย นิลเพชร881/2560พิมพ์เกียรติบัตร
8.นางสาวณัฐธยาน์กาญจน์ วรรณมา882/2560พิมพ์เกียรติบัตร
9.นางสาวพักตร์วิภา กุลชาติ883/2560พิมพ์เกียรติบัตร
10.นางสาวสุกัญญา กรพันธุ์884/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน