ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นายจีรยุทธ กันทิม123/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นายศิลป์ชัย พุตฉาย124/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางสาวมานิตา บุญมี125/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน