ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นางสาววรางคณา พิชญ์สังคม242/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นางสาวกชพร ล้อมรื่น243/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน