ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นายจำเนียร โลหะเวช113/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นางสินถนอม เจริญสุข114/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางอาภรณ์ อินทะศร115/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นางสาวสุดาวัลย์ ศรีทอง116/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นางสาวศิริพร ขันการไร่117/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นายธิติ บุญประสพ118/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นางสาวมัลลิกา สิงห์สม119/2560พิมพ์เกียรติบัตร
8.นางสาวปัทมพร เก่าราชการ120/2560พิมพ์เกียรติบัตร
9.นายปกรณ์ เฟื่องจันทร์121/2560พิมพ์เกียรติบัตร
10.นางสาวศิริรัตน์ ลอยขจร122/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน