ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นายสุรพล มาคล้าย23/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นางวรรณพร โพธิ์เวชกุล24/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางสาวเมตตา ทองใบ94/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นางสาวรุจิราวรรณ ฤกษ์มงคล95/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน