ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นายรุ่งโรจน์ หอมชื่น37/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นางสาวชยินัญภิษฎ์ ชื่นภิรมย์38/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน