ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นางยุพา ช้างสีทา42/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นายวิเศษ กัณหาลี43/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางวรรณรัตน์ ติยะบุตร44/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นางบุญมี กัณหาลี45/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นายชมพู บุญมี46/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นางสาวเอมอร ฟองสมุทร์47/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นางสาวสุริศา ทัพหงสา48/2560พิมพ์เกียรติบัตร
8.นายสมโพธิ ช้างสีทา49/2560พิมพ์เกียรติบัตร
9.นางชนธิกาญจน์ กระสินหอม50/2560พิมพ์เกียรติบัตร
10.นายสุภัทรชัย กระสินหอม51/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน