ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นายสมโพธิ ช้างสีทา2/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นายสุภัทรชัย กระสินหอม3/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางชนธิกาญจน์ กระสินหอม4/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัย 3 ท่าน