ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นายขวัญใจ อุดมรัตน์46/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นางนิตยา อุดมรัตน์47/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางพนมวัลย์ แดงบุสดี48/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัย 3 ท่าน