ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นายสุรเชษฐ์ หิรัญสถิตย์5/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นางสาวอุดม พลเยี่ยม6/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นายยงศักดิ์ ศฤงคารนนท์16/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัย 3 ท่าน