ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นางสาวราตรี ภูริปัญโย13/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นายจิรพิพรรธ ธรรมแท้14/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางสาววิลาวัณย์ สัจจกุล15/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัย 3 ท่าน