ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นางสาวอรวรรณ สวัสดิ์7/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นายวามิล อุ่ยเต็กเค่ง8/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางสาวนุชนาฎ ถิ่นพังงา9/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัย 3 ท่าน