ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นางสาณี โสประโคน31/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นางสาวสาลินี วรรณคำ32/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางนฤมล พิริยวาณิชย์33/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัย 3 ท่าน