ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นางสาวจามรี สมานชาติ35/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นางอังกฤษ ครุธกูล36/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางสาววิจิตร ใสแจ่ม37/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัย 3 ท่าน