ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นางสาวกฤษณา ไสยาศรี21/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นางนงลักษณ์ ขันธะรี22/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นายบุญเยี่ยม วงศรีษา34/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัย 3 ท่าน