ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นายสุรศักดิ์ วิทย์ศลาพงษ์26/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นางสาวพิณภรณ์ เสาพาน27/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางสาวศิริพร พวงประเสริฐกุล28/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัย 3 ท่าน