ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นางวาสนาไทย วิเศษสัตย์29/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นายไทยรัฐ วงษ์ทอง30/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัย 3 ท่าน