ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นางจีระวดี กลีบอุบล23/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นางสาวปิยวรรณ สุขเกษม24/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางสมสุข แสงปราบ25/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัย 3 ท่าน