ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นางสุเนตร ขัวญดำ18/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นางสาวจงจิตร ลาน้ำเที่ยง19/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางรัตนาภรณ์ หลิมเล็ก20/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัย 3 ท่าน