ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นายเกริกธนินต์ แก้วสุข38/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นางสาวอัจฉรา ลักขษร39/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นายสมิงไพร สุนทะวงษ์40/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นางดาวรุ่ง สุระศรี41/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นายยุทธกร พรหมกัลป์42/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัย 3 ท่าน