ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
* ผู้วิจัย 3 ท่าน