1.โรงเรียนพญาไท : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
2.โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
3.โรงเรียนวัดเจ้ามูล : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
4.โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
5.โรงเรียนวัดหนองบอนแดง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
6.โรงเรียนบ้านสันติคาม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
7.โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา) : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
8.โรงเรียนบ้านหนองปรือ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
9.โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
10.โรงเรียนวัดเตาปูน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
11.โรงเรียนวัดไผ่แตร : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
12.โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
13.โรงเรียนวัดใหม่นครบาล : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
14.โรงเรียนนวมินทราชูทิศเบญจมราชาลัย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
15.โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
16.โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
17.โรงเรียนวัดทรงธรรม จังหวัดสมุทรปราการ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
18.โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
19.โรงเรียนบ้านคาวิทยา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8