1.โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
2.โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
3.โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
4.โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
5.โรงเรียนบ้านเขาวง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
6.โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
7.โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู ๒๕๐๐) : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
8.โรงเรียนสตรีภูเก็ต : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
9.โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
10.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ บางปอประชารักษ์ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
11.โรงเรียนบ้านปงสนุก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
12.โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
13.โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
14.โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา (กรป.กลางอุปถัมภ์) : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
15.โรงเรียนหาดแพง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
16.โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
17.โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
18.โรงเรียนดงยางวิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
19.โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
20.โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
21.โรงเรียนคุระบุรี : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
22.โรงเรียนสามเงาวิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
23.โรงเรียนวัดควนสีนวล : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
24.โรงเรียนพระบางวิทยา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1