1.โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
2.โรงเรียนบ้านอ่างขาง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
3.โรงเรียนดงซ่อม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
4.โรงเรียนหนองเสือ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
5.โรงเรียนธารทหาร (แสงสว่างอุปถัมภ์) : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
6.โรงเรียนบ้านพันเสา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
7.โรงเรียนบ้านน้ำจวง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
8.โรงเรียนบ้านอ้อน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
9.โรงเรียนบ้านป่าตาล : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
10.โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
11.โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
12.โรงเรียนวัดทุ่ง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
13.โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
14.โรงเรียนดงเดือย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
15.โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
16.โรงเรียนลิไทพิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
17.โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
18.โรงเรียนการุ้งวิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42