1.เมืองเลย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
2.ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
3.ชุมชนบ้านท่าสะอาด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
4.ชุมชนบ้านปากห้วย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
5.นาแขม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
6.บ้านโพน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
7.บ้านกกดู่ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
8.บ้านก้างปลา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
9.บ้านนาดินดำ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
10.บ้านน้ำแคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
11.บ้านน้ำพร : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
12.บ้านสูบ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
13.บ้านห้วยพิชัย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
14.ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
15.อนุบาเลย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
16.เลยตาดโนนพัฒนา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
17.ชุมชนบ้านทรายขาว : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
18.ท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
19.บ้านโนนปอแดง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
20.บ้านนามูลตุ่น : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
21.บ้านศรีอุบลพีฒนา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
22.บ้านห้วยไผ่ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
23.ห้วยส้ม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
24.เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
25.โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
26.กาฬสินธุ์พิทยาสัย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
27.คำโพนทองราษฎร์นิยม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
28.คำคาราษฎร์บำรุง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
29.คำประถมนิคมสงเคราะห์ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
30.ชุมชนนาเรียงวิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
31.ชุมชนสีถานดำรงวิทย์ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
32.บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
33.บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
34.บ้านลาดวิทยาเสริม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
35.บ้านห้วยยาง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
36.สงยางสงเปลือยวิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
37.สะอาดโนนงามวิทยา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
38.หนองแคนวิทยา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
39.หนองแสงราษฎร์พัฒนา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
40.หนองบัวโจดดงลิงวิทยา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
41.หนองพอกวิทยายน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
42.ห้วยตูมวิทยาคาร : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
43.คำปลาฝาโนนชัย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
44.บ้านหาดทรายมูล : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
45.ขอนแก่นวิทยาเสริม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
46.ชุมชนบ้านป่าแดง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
47.บ้านโนนอำนวย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
48.บ้านชัยศรี : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
49.ยางคำวิทยา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
50.บ้านแกวิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
51.บ้านทรายทองวิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
52.ฮ่องฮีวิทยา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
53.บ้านสาวิทยาสรรพ์ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
54.ปอแดงวิทยา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
55.สมสะอาดพิทยาสรรพ์ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
56.ชุมชนบ้านท่าพระ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
57.ชุมชนบ้านพรหมนิมิต : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
58.ชุมชนบ้านพระยืน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
59.ชุมชนบ้านหนองบัว : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
60.บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
61.บ้านโนนบ่อ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
62.บ้านโนนรังวิทยาคาร : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
63.บ้านโสกแต้ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
64.บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 86) : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
65.บ้านดอนบม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
66.บ้านนาฝายนาโพธิ์ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
67.บ้านหนองคลอง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
68.บ้านหนองตูมหนองงูเหลือม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
69.พงษ์ภิญโญ 2 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
70.บ้านลาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
71.บ้านโนนเชือก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
72.บ้านโนนสะอาด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
73.บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
74.บ้านคอนสาร : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
75.บ้านฉนวน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
76.บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
77.บ้านปากช่องผาเบียด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
78.บ้านหนองเรือ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
79.บ้านหนองแวง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
80.บ้านหนองไฮ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
81.บ้านหนองงูเหลือม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
82.บ้านหนองผักหลอด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
83.สระโพนทอง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
84.ป่าไม้อุทิศ3(บ้านท่าช้าง) : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
85.บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เขต 1
86.บ้านโคกสวาง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เขต 1
87.บ้านท่าโพธิ์ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เขต 1
88.บ้านบ่อพนา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เขต 1
89.บ้านวังยาว : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เขต 1
90.บ้านหนองจันทน์ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เขต 1
91.บ้านหนองหัวช้าง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เขต 1
92.สันติสุขเจริญราษฎร์ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เขต 1
93.อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
94.บ้านกุรุคุ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
95.บ้านห้วยทราย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
96.เพียงหลวง ๑๐ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
97.เหล่าพัฒนา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
98.โพนขาว : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
99.ไตรราษฎร์วิทยาคาร : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
100.ขว้างคลีชูชาติ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
101.งิ้วสร้างแก้ว : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
102.ชุมชนไผ่ล้อม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
103.ชุมชนบ้านไชยบุรี : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
104.ชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
105.ชุมชนประสานมิตร : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
106.ดงน้อย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
107.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาสามัคคี : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
108.ท่าราษฎร์สามัคคี : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
109.นาโดโพธิ์ศรี : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
110.นาชุมใหม่นิรมิตร : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
111.บ้านเวินพระบาท : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
112.บ้านเสาเล้า : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
113.บ้านเสียววิทยา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
114.บ้านเสียวสงคราม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
115.บ้านเหล่าบะดาโนนอุดม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
116.บ้านเหล่าศรีโหนโห่ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
117.บ้านแก้วปัดโป่ง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
118.บ้านแพงสะพัง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
119.บ้านโคกยาว : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
120.บ้านโคกศรี : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
121.บ้านโคกสว่าง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
122.บ้านโคกสะอาด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
123.บ้านโนนกุง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
124.บ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
125.บ้านโพน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
126.บ้านโพนแดง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
127.บ้านโพนก่อ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
128.บ้านนาเดื่อ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
129.บ้านนาเต่า : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
130.บ้านนาเพียง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
131.บ้านนาโพธิ์ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
132.บ้านนากะทืมโนนสะอาด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
133.บ้านนาขมิ้น : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
134.บ้านนาข่าท่า : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
135.บ้านนาคอย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
136.บ้านนาคำ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
137.บ้านนางัว : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
138.บ้านนาดอกไม้ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
139.บ้านนาดีหัวภู : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
140.บ้านนาทม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
141.บ้านนานอ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
142.บ้านนาน้อย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
143.บ้านนายาง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
144.บ้านนาล้อมกุดตะกล้า : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
145.บ้านนาหนองหวาย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
146.บ้านนาหัวบ่อ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
147.บ้านบงคำ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
148.บ้านปฏิรูป : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
149.บ้านปากทวย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
150.บ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
151.บ้านปากอูน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
152.บ้านพะทาย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
153.บ้านพันห่าวดอนดู่ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
154.บ้านยางงอย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
155.บ้านวังโพธิ์ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
156.บ้านหนองท่ม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
157.บ้านหนองบาท้าว : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
158.บ้านหนองผือ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
159.บ้านหนองหญ้าปล้อง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
160.บ้านโพนก่อ (ราษฎร์อนุสรณ์) : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
161.บ้านนาเพียง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
162.บ้านโพนจาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
163.บ้านโพนบก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
164.บ้านโพนสวรรค์ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
165.บ้านกุดน้ำใส : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
166.บ้านคำเตย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
167.บ้านคำแม่นาง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
168.บ้านคำนกกก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
169.บ้านดง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
170.บ้านดงขวาง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
171.บ้านดงวิทยาคาร : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
172.บ้านดอนแดง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
173.บ้านดอนแดงดอนดู่ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
174.บ้านดอนติ้ว : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
175.บ้านดอนปอหนองโอง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
176.บ้านดอนพะธาย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
177.บ้านดอนศาลา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
178.บ้านต้าย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
179.บ้านตาลราษฎร์อุทิศ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
180.บ้านท่าเรือ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
181.บ้านท่าแต้ปุ่งแก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
182.บ้านท่าจำปา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
183.บ้านท่าพันโฮง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
184.บ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
185.บ้านบุ่ง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
186.บ้านนาพระโนนห้วยแคน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
187.บ้านหมูม้น : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
188.บ้านห้วยไหสมบูรณ์ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
189.บ้านนาผักปอด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
190.บ้านหัวหาด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
191.บ้านหาดกวน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
192.บ้านอ้อวังหมากเห็บ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
193.บ้านนาหนองบก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
194.บ้านอูนนา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
195.ป่าหว้าน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
196.พนอม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
197.รามราช : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
198.ราษฎร์สามัคคี : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
199.หนองนางเลิง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
200.ห้วยพระ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
201.อนุบาลบ้านแพง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
202.อุเทนวิทยาคาร : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
203.บ้านน้อยนาเหนือ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
204.บ้านแค : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
205.หาดแพง(หาดแพงวิทยา) : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
206.บ้านท่าอุเทน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
207.บ้านนาหว้า : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
208.บ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
209.บ้านนาเข : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
210.ขามเตี้ยใหญ่? : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
211.บ้านหัวหนอง(สังฆวิทยา) : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
212. เขวาทุ่ง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
213.บ้านน้ำสร้างหนองบะ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
214.บ้านหนองผือ (พยัคฆภูมิพิสัย) : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
215.โนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
216.กระบากวิทยาคาร : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
217.ทันดู่เหนือ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
218.บ้านเชียงยืน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
219.บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
220.บ้านเลิงใต้ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
221.บ้านแฝกโนนสำราญ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
222.บ้านแห่เหนือ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
223.บ้านโขคขัย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
224.บ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
225.บ้านโพน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
226.บ้านโสกกาว : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
227.บ้านกุดเม็ก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
228.บ้านจอมทอง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
229.บ้านจานโนนสูง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
230.บ้านนาโพธิ์ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
231.บ้านผำ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
232.บ้านยางสินไชยหนองหาด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
233.บ้านวังโพน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
234.บ้านวังกุง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
235.บ้านวังยาววิทยายน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
236.บ้านสังข์ทอง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
237.บ้านหนองแหน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
238.บ้านหนองคลองหัวขัว : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
239.บ้านหนองคู(หนองคูวิทยาคาร) : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
240.ศิริราษฎร์หมากหญ้า : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
241.หนองกุง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
242.หนองนาไร่เดียว : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
243.หินแห่เสริมศิลป์ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
244.บ้านห้วยเหล็กไฟ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
245.บ้านอูนโคก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
246.แพดพิทยารัตน์ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
247.โนนสง่าหนองแวงวิทยา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
248.บ้านเดื่อ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
249.บ้านเดื่อใต้ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
250.บ้านเทพประทับ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
251.บ่้านไร่ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
252.บ้านกวดโคกสว่าง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
253.บ้านดอนขนุนพัฒนา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
254.บ้านสังกะลี นาขาม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
255.บ้านหนองบัวเงิน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
256.บ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญ อุปถัมภ์) : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
257.ราชประชานุเคราะห์ 14 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
258.ราษฎร์นุเคราะห์ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
259.ราษฎร์นุเคราะห์ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
260.สมสะอาดดงมุขวิทยา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
261.อนุบาลดารณีท่าบ่อ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
262.บ้านวังยาง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
263.บ้านแบง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
264.บ้านโคกกะทอ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
265.บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
266.บ้านหนองนกเขียนโพนทัน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
267.บ้านหมากตูมดอนยานาง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
268.บ้านอี่เลี่ยน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
269.คำกุงประชานุกูล : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
270.ชุมชนวัดป่าทรงธรรม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
271.บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
272.บ้านกอก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
273.บ้านกุดขนวน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
274.บ้านคำยาง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
275.บ้านตูม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
276.บ้านนานกชุมนาชุมพร : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
277.บ้านหนองประเสริฐ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
278.บ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง" : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
279.อนุบาลโนนสะอาด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
280.ยางโกนวิทย์ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
281.นาคำราษฎร์รังสรรค์ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
282.มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
283.โคกสีวิทยาสรรค์ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
284.ธาตุนารายณ์วิทยา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
285.บ้านม่วงพิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
286.มัธยมวานรนิวาส : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
287.มัธยมวาริชภูมิ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
288.สว่างแดนดิน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
289.บ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
290.ยางตลาดวิทยาคาร : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
291.เมืองกาฬสินธุ์ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
292.สามชัย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
293.สามขาสว่างวิทย์ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
294.จตุรมิตรวิทยาคาร : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
295.เวียงนครวิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
296.กุดขอนแก่นวิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
297.ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26