1.โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
2.โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
3.โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
4.โรงเรียนบ้านโสกแต้ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
5.โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
6.โรงเรียนบ้านเสาเล้า : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
7.โรงเรียนบ้านนาคอย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
8.โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
9.โรงเรียนบ้านนาขมิ้น : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
10.โรงเรียนบ้านนาข่าท่า : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
11.โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
12.โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
13.โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
14.โรงเรียนบ้านโพนจาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
15.โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
16.โรงเรียนบ้านคำเตย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
17.โรงเรียนบ้านคำแม่นาง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
18.โรงเรียนบ้านดอนแดง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
19.โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
20.โรงเรียนบ้านหมูม้น : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
21.โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
22.โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
23.โรงเรียนบ้านท่าอุเทน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
24.โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
25.โรงเรียนบ้านโคกสวาง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
26.โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 3
27.โรงเรียนบ้านกุดเม็ก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 3
28.โรงเรียนบ้านวังยาง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
29.โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ (หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์) : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
30.โรงเรียนบ้านกอก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดร เขต 2