1.บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
2.วัดควนสีนวล : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
3.ไทรงาม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
4.บ้านสามหยก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
5.วัดปากปรน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
6.วัดทุ่งหวัง"มิตรภาพที่31 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
7.บ้านหนองยาง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
8.บ้านห้วยหาร : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
9.วักโคกมะม่วง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
10.วัดวังฆ้อง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
11.หัวไทร(เรือนประชาบาล) : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
12.บ้านสระบัว : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
13.ววัดกลาง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
14.วัดประทุมทายการาม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
15.วัดสโมสร : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
16.วัดสโมสรสันนิบาต : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
17.วัดสุธรรมาราม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
18.บ้านแป๊ะบุญ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
19.บ้านกูแบสาลอ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
20.บ้านบูกิ๊ตยือแร : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
21.บ้านมะนังกาหยี : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
22.ประชาบำรุง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
23.ผดุงมาตร : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
24.บ้านยานิง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
25.บ้านเจาะเกาะ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
26.เมืองปัตตานี : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
27.ชุมชนบ้านปาตา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
28.บ้านปะนาเระ(รัฐอุทิศ) : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
29.ปะกาฮะรัง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
30.คุระบุรี : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
31.บ้านคุรอด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
32.บ้านบางม่วง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
33.บ้านบางครั่ง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
34.วัดเหมืองประชารวม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
35.บ้านซีเยาะ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
36.บ้านตะบิงติงงี : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
37.บ้านลาแล : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
38.บ้านลากอ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2