1.โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
2.โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
3.โรงเรียนบ้านบางครั่ง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
4.โรงเรียนตะบิงติงงี : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
5.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครรินทร์ ภูเก็ตฯ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
6.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางนอน) : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
7.โรงเรียนอนุบาลระนอง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
8.โรงเรียนบ้านไทรงาม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
9.โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
10.โรงเรียนละแมวิทยา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14