1.บ้านหนองหัวแรด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราขสีมา เขต 3
2.บ้านสว่างวิทยา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราขสีมา เขต 3
3.บ้านสารภี : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราขสีมา เขต 3
4.อนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราขสีมา เขต 3
5.ชุมชนบ้านเสิงสาง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราขสีมา เขต 3
6.วัดโพธินิมิตร : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราขสีมา เขต 3
7.นิยมมิตรวิทยาคาร : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราขสีมา เขต 4
8.โนนไทย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราขสีมา เขต 5
9.ชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราขสีมา เขต 5
10.ชุมชนหนองหัวฟาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราขสีมา เขต 5
11.บ้านโคกสามัคคี : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราขสีมา เขต 5
12.บ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์) : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราขสีมา เขต 5
13.บ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราขสีมา เขต 5
14.บ้านโพนไพล : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราขสีมา เขต 5
15.บ้านกุดสระแก้ว : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราขสีมา เขต 5
16.บ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราขสีมา เขต 5
17.บ้านค่ายทะยิง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราขสีมา เขต 5
18.บ้านท่าขี้เหล็ก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราขสีมา เขต 5
19.บ้านมาบกราดวิทยา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราขสีมา เขต 5
20.บ้านวังสนวน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราขสีมา เขต 5
21.บ้านหนองบัวตะเกียด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราขสีมา เขต 5
22.บ้านหิงห้อย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราขสีมา เขต 5
23.บุ่งสะอาดวัฒนา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราขสีมา เขต 5
24.วัดถนนหักน้อยดอนกลอย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราขสีมา เขต 5
25.ศรีชลสินธุ์ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราขสีมา เขต 5
26.อนุบาลขามสะแกแสง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราขสีมา เขต 5
27.บ้านแปรง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราขสีมา เขต 5
28.บ้านโคกน้อย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราขสีมา เขต 6
29.บ้านโนนสูง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราขสีมา เขต 6
30.บ้านหนองขามนาดี : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราขสีมา เขต 6
31.วัดบ้านไร่ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราขสีมา เขต 6
32.วัดบ้านงิ้ว : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราขสีมา เขต 6
33.ชุมชนประทาย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราขสีมา เขต 7
34.ท่าเรือวิทยา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราขสีมา เขต 7
35.บ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราขสีมา เขต 7
36.บ้านหนองตะคลอง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราขสีมา เขต 7
37.บ้านหนองปรือ (รัฐราษฎร์พัฒนา) : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราขสีมา เขต 7
38.หนองอ้อวิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราขสีมา เขต 7
39.บ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
40.บ้านสวายสอ(ประชาบูรณะ) : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
41.บ้านหัวสะพาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
42.วัดโกรกประดู่ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
43.วัดหัวยหวายหนองเติ่นพัฒนา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
44.บ้านหนองตะเคียน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
45.อนุบาลโนนดินแดง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
46.วัดบ้านสนวน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
47.เบญจมาศกุญชร : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
48.จตุคามราษฎร์วิทยา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
49.ชุมชนวัดบ้านหนองกง(ประจวบไตรมิตรวิทยา) : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
50.บ้านเทพพัฒนา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
51.บ้านแพงพวย(สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
52.บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
53.บ้านโคกปราสาท : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
54.บ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์) : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
55.หนองกวางทอง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
56.บ้านบุกระสัง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
57.บ้านป่าไม้สหกรณ์ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
58.บ้านละหานทราย(คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
59.บ้านหนองเพชร : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
60.บ้านหนองกกตะแบงสามัคคี : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
61.วัดอัมภาราม(เทิ่งอนุสรณ์) : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
62.อนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
63.โคกเฟือง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
64.บ้านสระกุด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
65.บ้านหนองติ้ว : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
66.บ้านคุ้ม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
67.บ้านม่วงกาชัง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
68.บ้านเล้าวิทยาคาร : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
69.ดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร) : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
70.ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
71.บ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์) : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
72.บ้านรุ่ง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
73.บ้านเค็ง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
74.กระต่ายด่อนวิทยา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
75.จะกงวิทยา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
76.บ้านโคกสูง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
77.บ้านไฮเลิง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
78.บ้านกฤษณา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
79.บ้านคลองเพชรสวาย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
80.บ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
81.บ้านจันทลม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
82.บ้านดินแดง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
83.บ้านดู่ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
84.บ้านตะเคียนช่างเหล็ก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
85.บ้านตาสุด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
86.บ้านปราสาท : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
87.บ้านป่าใต้ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
88.บ้านสกุล : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
89.บ้านหนองแวง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
90.ศรีสะอาดวิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
91.บ้านกุดผักหนามคำน้อย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
92.บ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
93.บ้านน้ำเย็น (กองทัพบกอุปถัมภ์) : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
94.บ้านหนองบัวใหญ่ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
95.บ้านท่าศิลา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
96.ไตรคามวิทยา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
97.บ้านโพนม่วง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
98.บ้านไกลเสนียด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
99.บ้านน้ำคำ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
100.บ้านผือ(ประชาพัฒนา) : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
101.บ้านภูดิน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
102.บ้านหนองไม้ถี่ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
103.บ้านหนองอีดำ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
104.บ้านอาพืด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
105.อนุบาลรัตนบุรี : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
106.บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
107.บ้านสร้างมิ่ง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
108.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
109.บ้านหนองฮาง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
110.บ้านกาบิน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
111.บ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
112.บ้านบากชุม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
113.บ้านโคกสว่าง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
114.บ้านนางาม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
115.บ้านบัววัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
116.บ้านยางใหญ่ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
117.บ้านหนองเงินฮ้อย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
118.บ้านุทุ่งช้าง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
119.สมสะอาดสวนฝ้าย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
120.ชุมชนบ้านปลาขาว : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
121.ชุมชนบ้านบุเปือย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
122.บ้านซำสะกวยน้อย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
123.บ้านบัวงาม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
124.ตระกูลประเทืองวิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
125.บุ่งค้าวิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
126.ปรางค์กู่ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
127.ส้มป่อยพิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
128.ดงยางวิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
129.นาจะหลวย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
130.ลือคำหาญวารินชำราบ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
131.ศรีคูณวิทยบัลลังก์ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29