1.โรงเรียนอนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
2.โรงเรียนวัดโพธินิมิต : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
3.โรงเรียนชุมชนประทาย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
4.โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
5.โรงเรียนบ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์) : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
6.โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
7.โรงเรียนบ้านตาสุด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
8.โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
9.โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
10.โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
11.โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
12.โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
13.โรงเรียนพนมรุ้ง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
14.พุทไธสง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
15.โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
16.โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
17.โรงเรียนชำนิพิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
18.โรงเรียนถนนหักพิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
19.โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
20.โรงเรียนนางรอง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
21.โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
22.โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
23.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามัธยมศึกษา เขต 32