แนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนสุจริต

แนวทางการดำเนิน

การดำเนินงานของโรงเรียนที่เข้าโครงการโรงเรียนสุจริต จะต้องดำเนินการตามกิจกรรมที่โครงการโรงเรียนสุจริตกำหนดส่วนหนึ่ง และกิจกรรมที่โรงเรียนคิดขึ้นอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งกิจกรรมที่โครงการกำหนดได้แก่
1. การจัดทำคำสั่ง
2. การจัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”
3. การรายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต
4. การจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดคุณลักษณะสุจริต
5. การตรวจรับรองโรงเรียนสุจริต

ตัวชี้วัดหลัก

1. นักเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
2. ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
3. นักเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา รู้เท่าทัน ร่วมคิดป้องกันการทุจริต