ข้อมูล Symposium 1000 เรื่อง 1000 วิจัย

ลำดับที่ โรงเรียน เขตพื้นที่ ผู้บริหาร ครู ครู
1 บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ นายสัมฤทธิ์ บุญเฉลียว นายปกชัย ชัยภักดี
2 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป.นครพนม เขต 1 นายหงษา วงศ์จำปา นางสาวพิญญารัศม์ สิงหะ นายอัฐพล ธงยศ
3 บ้านอ้อน สพป.ลำปาง เขต 1 นายวีรยุทธ์ ควรคิด นายอนุพนธ์ คำหล้า นายจตุพล วรรณวงค์
4 บ้านกอก สพป.อุดรธานี เขต 2 นายประกาย นวะสิมมา นายศรายุทธ จิรวัฒนานันต์ -
5 บ้านหนองตะเคียน สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 นางนฤมล พิริยวาณิชย์ นางสาณี โสประโคน นางสาวสาลินี วรรณคำ
6 กาฬสินธุ์พิทยาสัย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 นายพีรพงษ์ โลหะมาศ นางเพ็ญศิริ ภูมิสายดร นางสาวเพ็ญประภา กั้วพิทักษ์
7 ทุ่งแสงทองพิทยาคม สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) นายไทยรัฐ วงษ์ทอง นางวาสนาไทย วิเศษสัตย์ -
8 อนุบาลบ้านด่าน สพป.ระนอง นายอิทธิพงษ์ ดุสิตพันธ์ นางสุนารี คงหาญ นางจุฬาลักษณ์ วีรวงศ์วิวัฒน์
9 บ้านพันห่าวดอนดู่ สพป.นครพนม เขต 2 นายมานิจ แก้วไกรสร นางสาวไอลัดดา วัดแน่ลำ นางสาวสใบพร รูปไสย
10 พนมรุ้ง สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) นางสารภี เลไธสง นางสาวจามรี สมานชาติ นางสาวทัศนีย์ แก้วยงกฎ
11 บ้านพันห่าวดอนดู่ สพป.นครพนม เขต 2 นายมานิจ แก้วไกรสร นางสาวไอลัดดา วัดแน่ลำ นางสาวสใบพร รูปไสย
12 เหลืองพนาวิทยาคม สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) นางสาวเมณิศา ประนามะกา นางสาวภาวิณี ไขกระโทก นางสาวนพรัตน์ นกพรหม
13 บ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์) สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นายคำพอง กาทอง นางศิวพร กาทอง นางสาวศิริยาภรณ์ หารบุรุษ
14 คำปลาฝาโนนชัย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 นายสุรศักดิ์ กุดวิสัย นางสาวปราณี ฉายเพิ่ม นางสาวพรภิญญา นาพรม
15 บ้านดอนแดง สพป.นครพนม เขต 2 นางสุภาภรณ์ มิระสิงห์ นางมยุรฉัตร คะสุดใจ นางนุชนาถ อัครศรีวงษ์
16 บ้านคาวิทยา สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) นายจิรพิพรรธ ธรรมแท้ นางสาวราตรี ภูริปัญโย นางสาววิลาวัณย์ สัจจกุล
17 บ้านคาวิทยา สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) นายจิรพิพรรธ ธรรมแท้ นางสาวราตรี ภูริปัญโย นางสาววิลาวัณย์ สัจจกุล
18 นางรอง สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) นางสมสุข แสงปราบ (ผู้แทนเป็นผู้วิจัย) นางมยุรี หมวดสันเทียะ นายเสาร์ แสงปราบ
19 บ้านตาสุด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 นายสนั่น ไชยบุตร นางสาววรัญญ์รัตน์ ศรีสุระวรานัน นางสาวรัฐธิการ ซุยซวง
20 วัดเตาปูน สพป.สระบุรี เขต 2 นายสมโพธิ ช้างสีทา นายสุภัทรชัย กระสินหอม นางชนธิกาญจน์ กระสินหอม
21 วัดบ่อนอก(ทองวิทยา) สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 นางจรี วัชรวงษ์ นางสาวอารมณ์ เหล่าบัณฑิตเจริญ นางยุภาพร พึ่งโพธิ์ทอง
22 บ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นายฤทธิรุทร บุษบงก์ นางสาวนุชนภา ฉ่ำมณี นางศรีไพล แถมศิริ
23 บ้านคำแม่นาง สพป.นครพนม เขต 2 นายปราโมทย์ ไตรยะขันธ์ นางน้ำทิพย์ เกษมสินธุ์ นางสาวนริศรา แก้วเชื่อม
24 บ้านนาข่าท่า สพป.นครพนม เขต 2 นายจักรเดชา เรียมแสน นางสาววรมาศ นันทะแสง นางสาวพัชรา ใครบุตร และนางสาววรรณภา เหมือนสวัสดิ์
25 ดงเดือย สพป.สุโขทัย เขต 1 นายทองหล่อ คล้ายแท้ นางสาวนพประภา ธรรมดา นายมนู แก้วมี
26 อนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายมานะ ครุธาโรจน์ นางศรัณย์รัชต์ เศรษฐี นางสาวนันท์นภัส รัชพงศ์ชญานนท์
27 บ้านโคกสวาง สพป.บึงกาฬ นายพรมมา สิงหามาตย์ นายปรัชญา อัคฮาด นายณรงค์เดช แก้วคำ
28 ละแมวิทยา สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) นายเจริญ ทองศิริ นางสาววิภากร พาหุบุตร นางวราภรณ์ คงมูล
29 พุทไธสง สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) นางสาววราอินทร์ ปุผาลา นายศานิตย์ ศรีคุณ นางสาวรวิภักตร์ เทวรัตน์
30 บ้านสร้างมิ่ง สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ดร.สุชาติ สุวรรณวงค์ นายเรืองชัย แสงศรี นายคุรุศึกษา ภารการ
31 บ้านพันเสา สพป.พิษณุโลก เขต 1 นายสุชน กันจู นางสาวณิรินทร์ญา รอดเงิน นางสาวกนกวรรณ ยมจันทร์
32 อนุบาลกงไกรลาศ สพป.สุโขทัย เขต 1 นายกฤษณะ วุ่นอ่อน นางเพ็ญ สุทธิผุย นางสาวอัจฉรา สารแดง
33 วัดหาดส้มแป้น สพป.ระนอง นางสาวอรวรรณ สวัสดิ์ (ผู้แทนเป็นผู้วิจัย) นายวามิล อุ่ยเต็กเค่ง นางสาวนุชนาฎ ถิ่นพังงา
34 บ้านไทรงาม สพป.ตรัง เขต 1 นางณกมล รอดคืน นางระเบียบ คงฉาง นางรัชนี เกตดำ
35 บ้านหนองปรือ สพป.ราชบุรี เขต 1 นางกาญจนา จันทร์นาค นางอำไพ พันธุ์โชติ นายชาญชัย กองแก้ว
36 บ้านนาดอกไม้ สพป.นครพนม เขต 2 นายอาทิตย์ คาระวงค์ นางสาวอรอนงค์ อุดมจิตร นางสาวรุตจินันท์ คำผอง
37 วัดไผ่แตร สพป.ลพบุรี เขต 1 นายสุทิน หลิ่มน้อย นายทินกร แก้วไทย นายประธาน วารายานนท์
38 อุดมอักษรพิทยาคม สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) นายสมิงไพร สุนทะวงษ์ นายเกริกธนินต์ แก้วสุข นางสาวอัจฉรา ลักขษร
39 บ้านห้วยไหสมบูรณ์ สพป.นครพนม เขต 2 นายวิจลน์ โกษาแสง นางรุ่งฤดี โกษาแสง นางเขตเมือง โกษาแแสง
40 อนุบาลระนอง สพป.ระนอง นายมโนรถ ภาสภิรมย์ นางสาวสุณี มะหะหมัด นางสาวสิริรัตน์ ไชยดิษฐ์
41 ชำนิพิทยาคม สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) นางสาวศิริพร พวงประเสริฐกุล นางสาวพิณภรณ์ เสาพาน นายสุรศักดิ์ วิทย์ศลาพงษ์
42 บ้านเสาเล้า สพป.นครพนม เขต 2 นายสอนประเสริฐ นนเลาพล นางสาวมลนภา มะสุใส นายนเรศ มากอง
43 วัดทรงธรรม จังหวัดสมุทรปราการ  สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) นายยงศักดิ์ ศฤงคารนนท์ นายสุรเชษฐ์ หิรัญสถิตย์ นางสาวอลิสา ดวงจิตเลิศขจร
44 บ้านโพนจาน สพป.นครพนม เขต 2 นายประวิทย์ จันทา นางรุ่งเรือง ราชมณี นางสาวพิศมัย ขวาไชยวี
45 บ้านดอนแดงดอนดู่ สพป.นครพนม เขต 2 นายสุระศักดิ์ สุดยะดา นายเมืองแมน หารทรงชัย นางสมควร พรหมสาขา ณ สกลนคร
46 บ้านหนองกระทุ่ม สพป.สุโขทัย เขต 1 นายรัฐพล โพธิ์แก้ว นางดาราณีย์ จันทร์หอม นางจารวี บวบมี
47 บ้านท่าอุเทน สพป.นครพนม เขต 2 นายอภิวัฒน์ บุญนิธิภัทร นางสาวกมลรัตน์ พรหมสาขา ณ สกลนคร นางสาวสุภาพร ทีสุกะ
48 วิสุทธิกษัตรี สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) นางกนกพร ดวงยิหวา นางสาวสายทอง แตงโสภา นางสาวสุภาภรณ์ สุดแสวง
49 วิสุทธิกษัตรี สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) นางกนกพร ดวงยิหวา นางสาวสายทอง แตงโสภา นางสาวสุภาภรณ์ สุดแสวง
50 วิสุทธิกษัตรี สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) นางกนกพร ดวงยิหวา นางสาวสายทอง แตงโสภา นางสาวสุภาภรณ์ สุดแสวง
51 วิสุทธิกษัตรี สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) นางกนกพร ดวงยิหวา นางสาวสายทอง แตงโสภา นางสาวสุภาภรณ์ สุดแสวง
52 วัดทรงธรรม จังหวัดสมุทรปราการ  สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) นายยงศักดิ์ ศฤงคารนนท์ นายสุรเชษฐ์ หิรัญสถิตย์ นางสาวอลิสา ดวงจิตเลิศขจร
53 บ้านน้ำจวง สพป.พิษณุโลก เขต 3 นายวรภรพงศ์ ปันเดง นางรัชนีกร ใจไว นางสาธินี บุญศรีมาส
54 ราชประชานุเคราะห์ 51 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ นางกนกวลี กรเกศกมล นางพรหมภัสสร พนาดร นางสาวทิพย์ภิมล ศิริพรรณาภิรัตน์
55 พญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร นางสาวสุวรรณา แย้มอรุณ นางสาวอมรวรรณ เวชกามา นางสาวธิดาวัลย์ เสตะจันทร์
56 บ้านพันเสา สพป.พิษณุโลก เขต 1 นายสุชน กันจู นางสาวณิรินทร์ญา รอดเงิน นางสาวกนกวรรณ ยมจันทร์
57 วัดดอนกระเบื้อง สพป.ราชบุรี เขต 2 นางพนัชกร แก้ววิมล นางทิวาพร อุณยเกียรติ นางวรรณา ศรีเพ็ชรพันธุ์
58 เชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) สพป.สุโขทัย เขต 1 นายนครินทร์ ผิวอ่อน นางสมคิด ชัยวิสุทธิ์ นางสุธาทิพ ใยดี
59 ดงซ่อมพิทยาคม สพป.ตาก เขต 1 นางสาวมณฑิตา สืบเจ๊ก นางสาวกรรณิกา มากสุข นางสาวมัสลิน เขียวลำยอง
60 ถนนหักพิทยาคม สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) นายฉลาด เหลาแตว นางสาวกมลรัตน์ ฉิมพาลี นางมนัญชยา แกกูล
61 บ้านนากะทืมโนนสะอาด สพป.นครพนม เขต 2 นายโชคชัย ขุนศรี นายโกษิต โกษาแสง นายศรีไพร ไชยต้นเทือก
62 บ้านครั่ง สพป.พังงา นางบุญศิริ ชูพงศ์ นางวิชชุตา แก้วมณี นางสาวสุภิสรา พุทธพิทักษ์
63 บ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา สพป.นครพนม เขต 2 นายเจริญพร คำจารย์ นายธัญเทพ แสงสุวรรณ นางวจนพันธ์ อุ่นกลม
64 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตฯ สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) นายเสถียร พลเยียม นายไกรสร สุทธิประภา นางสาววัชรียา เหล็มหมาด
65 บ้านสันติคาม สพป.ชลบุรี เขต 3 นางปาริชาติ เวเบอร์ นายประพันธ์ แสงไกร นางสาวอรทัย คงสอน
66 บ้านครั่ง สพป.พังงา นางบุญศิริ ชูพงศ์ นางวิชชุตา แก้วมณี นางสาวศุภิสรา พุทธพิทักษ์
67 หนองเสือพิทยาคม สพป.ตาก เขต 1 นายมนตรี ใยระย้า นายศักดิ์สิทธิ์ ทองจำปา นายสมพล รอดเกตุ
68 บ้านวังยาง สพป.หนองคาย เขต 1 นางสาวนิภาพร ดีมาก นางไพรินทร์ พุฒเขียว นางสาวขวัญเมือง ธิสานนท์
69 บ้านป่าตาล สพป.ลำปาง เขต 2 นายสุวิทย์ สุทาลา นางสาวเจริญศรี เครือวงศ์ นางสาววิภรณ์รัตน์ พรมอินทร์
70 บ้านคำเตย สพป.นครพนม เขต 2 นางสาวทรัพย์ศิริ โคตรพรหม นางสาวมณีรัตน์ ป้องทอง นางสาวเมตตา พรหมพัฒน์
71 บ้านกุดผักหนามคำน้อย สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นางสาวรวินันท์ พิมพ์พงษ์ นางสาวศิริภรณ์ ขันชัย นางสาวกฤติยา เวียนวงศ์
72 บ้านกุดผักหนามคำน้อย สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นางสาวรวินันท์ พิมพ์พงษ์ นางสาวศิริภรณ์ ขันชัย นางสาวกฤติยา เวียนวงศ์
73 บ้านคำเตย สพป.นครพนม เขต 2 นางสาวทรัพย์ศิริ โคตรพรหม นางสาวมณีรัตน์ ป้องทอง นางสาวเมตตา พรหมพัฒน์
74 บ้านคำเตย สพป.นครพนม เขต 2 นางสาวเมตตา พรหมพัฒน์ นางสาวมณีรัตน์ ป้องทอง นางสาวทรัพย์ศิริ โคตรพรหม
75 บ้านกุดน้ำใส สพป.นครพนม เขต 2 นายทรงศักดิ์ เดชขันธ์ นางฝนทิพย์ ไฮวัง นางวิมลรัตน์ ภูมิกันหา
76 บ้านสันติคาม สพป.ชลบุรี เขต 3 นางปาริชาติ เวเบอร์ นางสาวอรทัย คงสอน นายประพันธ์ แสงไกร
77 บ้านกุดน้ำใส สพป.นครพนม เขต 2 นายทรงศักดิ์ เดชขันธ์ นางฝนทิพย์ ไฮวัง นางสาวอรอนงค์ สีสวย
78 ชุมชนประทาย สพป.นครราชสีมา เขต 7 นายประเสริฐ์ หมีทอง นางเกษกนก สีระสูงเนิน นางอุไร ศิริหล่อ
79 บ้านนาคอย สพป.นครพนม เขต 2 นางอรวรรนี ไชยปัญหา นางพินยา เหาะเหิน นางเพ็ญอนงค์ ทิพย์ทอง
80 บ้านปะกาฮะรัง สพป.ปัตตานี เขต 1 นางอัสน๊ะ คำเจริญ นางสาวแวซง หะยีอาแว นางสันดรา ลาวี
81 บ้านหมูม้น สพป.นครพนม เขต 2 นายขวัญพล แก่นท้าว นายสิทธิชัย อ่อนสุด นายมนตรี ชมราศรี
82 บ้านนาขมิ้น สพป.นครพนม เขต 2 นายสุเทพ วิลาจันทร์ นางสาวนันธิดา พรหมทอง นางสาวประพากร กันยา
83 วัดโพธินิมิต สพป.นครราชสีมา เขต 3 นางประนอม นามนิตย์ นางสาวธัญญารัตน์ ผ่องนานารถ นางศรินทร บุญภาสน์
84 อุเทนวิทยาคาร สพป.นครพนม เขต 2 นายพัชรพงษ์ ทัดศรี นางสายสุดา สุขวิพัฒน์ นางวัชราภรณ์ กองไชย
85 วัดทุ่ง สพป.สุโขทัย เขต 1 นายประจักษ์ สระชุ่ม นางนัฐพร จันทร์ส่งสิงห์ จ.ส.ต.หญิงขนิษฐา ปิ่นสงคราม
86 ละหานทรายรัชดาภิเษก สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) นายบุญเยี่ยม วงศรีษา นางสาวกฤษณา ไสยาศรี นางนงลักษณ์ ขันธะรี
87 บ้านแฝกโนนสำราญ สพป.มหาสารคาม เขต 3 นายนพดล ทัศนภักดิ์ นางสาวเกศรินทร์ เชนรัมย์ นางกาญจนา ชุมเชิงกาญจน์
88 เจ้าพระยาวิทยาคม สพม.เขต 2(กทม.) นางสาวพรทิพย์ ตั้งไชยวรวงค์ นางสาวรุจนา เรณูแย้ม นางสาวสุวพร บูรณพงศ์
89 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางนอน) สพป.ระนอง นางอัญชนา ไชยรักษา นางธวัลหทัย อภิรักษ์วรากร นายสืบสกุล แสงศรีเมือง
90 ตะบิงติงงี สพป.ยะลา เขต 2 นายอนุรักษ์ นิแซ นางสุชาดา จารงค์ นางสาวนูรีดา หามะ
91 วัดใหม่นครบาล สพป.ราชบุรี เขต 1 นายสาโรช สัมฤทธิกุล นางสาววนัสญา พิศาลปัญญา นางสาวอาภาพร แสงประสิทธิ์
92 บ้านท่าฟ้าใต้ สพป.พะเยา เขต 2 นางรำเตียน ยั่งยืน นางสาวสุกัญญา อินทรีย์ นางถนอมศรี ใจแก้ว
93 บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป.นครพนม เขต 2 นางสาวพิชญา ศิริวงค์ นางสาวเกศินี คำเกษ นางสาวโสพิศ ภาชนะ
94 ร่อนทองพิทยาคม สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) นางสุเนตร ขวัญดำ นางสาวจงจิตร ลาน้ำเที่ยง นางรัตนาภรณ์ หลิมเล็ก
95 บ้านคลองเพชรสวาย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 นายสุรพงษ์ เวขพันธ์ นางวิลาวัลย์ ทองทา นางสาวสุดา จันทรักษา
96 วัดเจ้ามูล สพป.กรุงเทพมหานคร นางนิรมล บัวเนียม นางตรงศรณ์ ตระกูลสม นายนพดล จตุไพบูลย์
97 บ้านหม้อเหนือ (หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์) สพป.หนองคาย เขต 1 นางวันวิสา กองแก้ว นางมยุรี เพ็งสิงห์ นางสาวมะลิ จันทร์ศรี
98 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) นายวิเชียร นินเกษม นางสาวอรรจน์ชญาน์ พิมพาภรณ์ นางสาวอาทิตยาภรณ์ พุ่มขจร
99 บ้านหนองปรือ สพป.ราชบุรี เขต 1 นางกาญจนา จันทร์นาค นางอำไพ พันธุ์โชติ นายชาญชัย กองแก้ว
100 พิบูลอุปถัมภ์ สพป.กรุงเทพมหานคร นางโนรี ประจำค่าย (แทน) นางสาวสุทธิดา วันสุดล นางสาววนิดา สมสุข
101 การุ้งวิทยาคม สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) นายอานนท์ เชาว์ไว นางปิณฑิรา สุขสุด นางสาวพิลาวรรณ เตือนสติ
102 ไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) นางอมรวดี สินเจริญ นางสาวอมรรัตน์ สุพิเพชร นางสาวอาอีซะห์ ประวัติเดิม
103 บ้านโสกแต้ สพป.ขอนแก่น เขต 1 นายปิยะลักษณ์ พันธ์น้อย นางสาวสัตยา นาอุดม นางรัชนีวรรณ คงอริยะ
104 บ้านสวนอุดมวิทยา สพป.ชลบุรี เขต 1 นายชูชาติ รักวงศ์ นางสมพร วิชัยประเสริฐ นางณัฎฐ์ชญานันท์ ชราชิต
105 อนุบาลรัตนบุรี สพป.สุรินทร์ เขต 2 นายบุญรัตน์ หงษ์ทอง นางแรกขวัญ นามสว่าง นางสุกัญญา คงยืน
106 วัดหนองบอนแดง สพป.ชลบุรี เขต 1 ดร.พลธาวิน วัชรทรธำรงค์ นายกฤตกร น้ำทิพย์ นางสาวรวิวรรณ บัวประคอง
107 นวมินทราชูทิศเบญจมราชาลัย สพม.เขต 2(กทม.) นางสาวมยุรี เวชประมูล (แทน) นางสาวอรุณประไพ สว่างวงค์ นายณรงค์ฤทธิ์ ศักดิ์แสน
108 บ้านกุดเม็ก สพป.มหาสารคาม เขต 3 นายชยานนท์ มูลพิมพ์ นายวิทยา ดำนุ่น ว่าที่ ร.ต.ศุภฤกษ์ ดอนพะลัด
109 วัดดอนกระเบื้อง สพป.ราชบุรี เขต 2 นางพนัชกร แก้ววิมล นางทิวาพร อุณยเกียรติ นางวรรณา ศรีเพ็ชรพันธุ์
110 บ้านอ่างขาง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายสุวัต เรืองฤทธิ์ นายจักวุธ ศรีงาม นายชุมพล ยี่สมศรี
111 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) นายวิเชียร นินเกษม นางสาวอรรจน์ชญาน์ พิมพาภรณ์ นางสาวอาทิตยาภรณ์ พุ่มขจร
112 หนองบัวโจดดงลิงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 นางเกษร แสนศักด์ิ นายอนันตชัย บัวหาร นางวรัญญา หมั่นเก็บ
113 ธารทหาร (แสงสว่างอุปถัมภ์) สพป.นครสวรรค์ เขต 3 นายวันชัย ยี่รักษ์ นางสาวมนัสยา กรุดนาค นางรัชดา ชุติพาณิชเทศก์
114 เมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป.ลพบุรี เขต 1 นายสุรวิทย์ เจียมจิตร นางสาวกนกวรรณ วัดเยื้อง นางประยูรศรี บุตรแสนคม
115 ไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) นางอมรวดี สินเจริญ นางสาวอมรรัตน์ สุพิเพชร นางสาวอาอีซะห์ ประวัติเดิม
116 ทุ่งแสงทองพิทยาคม สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) นายไทยรัฐ วงษ์ทอง นางวาสนาไทย วิเศษสัตย์ -
117 วัดเตาปูน สพป.สระบุรี เขต 2 นายสมโพธิ ช้างสีทา นายสุภัทรชัย กระสินหอม นางชนธิกาญจน์ กระสินหอม