ยุทธศาสตร์ โครงการโรงเรียนสุจริต

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสำนึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมพลังร่วมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างระบบและวิถีพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุขและป้องกันการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษามืออาชีพเพื่อเป็นรากฐานในการป้องกันการทุจริตอย่างมีจิตสำนึกและเปี่ยมด้วยคุณภาพ

ตัวชี้วัดหลัก

1. นักเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
2. ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
3. นักเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา รู้เท่าทัน ร่วมคิดป้องกันการทุจริต